Milieu en nidagravel® grindstabilisatie

1. Invloed van het productieproces

Milieu
Bij fabricatie en transport:

Het basismateriaal, polypropyleen (PP) komt hoofdzakelijk uit gerecycleerd materiaal en is 100 % recycleerbaar.
De vervaardigde producten zijn licht en toch sterk. Op deze manier wordt het gebruik van energie bij fabricatie en transport beperkt.


Als toepassing:

Bij alle toepassingen van nidaplast landscaping producten, zoals waterdoorlatende verhardingen, hemelwaterbuffering en hemelwaterinfiltratie, wordt “respect voor water” als centraal thema gehanteerd. Tevens wordt het ecologische aspect bij iedere toepassing nauw ter harte genomen. Zo werd bij nidagravel® een geotextiel aangebracht dat dienst doet als worteldoek en zo onkruidgroei sterk vermindert. Hierdoor wordt het gebruik van herbiciden sterk gereduceerd of zelfs totaal vermeden.

2. Milieuvriendelijke toepassing

Milieu

De nidaplast producten dragen bij aan een duurzaam waterbeleid. Dankzij de nidaplast producten vermindert de hoeveelheid verharde oppervlakte. Hierdoor kan de ondergrond het hemelwater gelijkmatiger absorberen of verdampen (nidasedum). Dit leidt tot een evenwichtiger grondwaterpeil en tot een positieve invloed op de waterkwaliteit.

Overstromingen zijn de laatste jaren in frequentie toegenomen o.a. door het gebrek aan waterdoorlaatbare verharding en het gebruik van materialen die te traag het hemelwater laten infiltreren in de ondergrond. Daarenboven wordt het regenwater samen met het huishoudelijk en industrieel afvalwater in de rioolsystemen geloosd (gemengde rioleringen) om het regenwater sneller af te voeren. Zowel qua waterhoeveelheid als waterkwaliteit is dit niet altijd de beste oplossing.

Een toename van verharde oppervlakte betekent dat rioleringsstelsels verplicht zijn om steeds grotere piekdebieten te verwerken ten gevolge van de snelle afvoer van het hemelwater. Hierdoor worden de rioleringen hydraulisch zwaar belast met mogelijk wateroverlast tot gevolg. Bovendien zijn op veel plaatsen in Vlaanderen open grachten verdwenen of heraangelegd (recht getrokken) waardoor een aanzienlijk buffervolume verloren is gegaan.

Door deze grote debieten in de riolering treden bij regenweer de overlopen in werking waardoor het teveel aan water vanuit de riolering overloopt naar de waterloop = riooloverstorten. Zo komt verdund maar vervuild water in het milieu terecht. Daarnaast komt de sterke verdunning van het vuil water met het hemelwater, de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet ten goede. Het is namelijk eenvoudiger voor waterzuiveringsinstallaties om een kleinere hoeveelheid sterk vervuild water te zuiveren dan dezelfde hoeveelheid vervuild water verdund met hemelwater.

Deze hydraulische overbelasting van het rioleringsstelsel kan worden verholpen door het niet verontreinigd hemelwater de kans te bieden om in de grond te infiltreren / verdampen en zo op een natuurlijke manier het grondwaterpeil te regelen. Door de 100% waterdoorlaatbaarheid van het nidagravel®  systeem krijgt de ondergrond voldoende tijd om het hemelwater te absorberen. Zo wordt de oppervlakte verharde ondergrond beperkt en wordt het riooloverstorten maximaal vermeden.

nidagravel® biedt een duurzaam alternatief voor permanante verhardingen met de voordelen van een solide ondergrond en een hart voor het milieu zonder het esthetische aspect uit het oog te verliezen.

3. Wettelijke bepalingen

Normen en waarden zijn vastgelegd volgens de wettelijke bepalingen.